Dotácie pre poskytovateľov

Všetky informácie o dotáciách

Na tomto mieste nájdete všetky základné informácie o čerpaní aktuálnych výziev. Okrem výziev z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre vás DODS SYSTEM bude pripravovať informácie aj o iných možných formách pomoci. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom konkrétnej dotácií sa prosím obracajte priamo na poskytovateľa dotácií. DODS SYSTEM je len sprostredkovateľom informácií. Napriek tomu sa budeme snažiť byť vám čo najviac nápomocní. 

Máte nápad, ale neviete či daná výzva by bola pre vás vhodná? Neviete sa orientovať v danej výzve a potrebujete poradiť? DODS SYSTEM pre vás vyčlenil našu konzultantku, ktorá sa vám bude venovať 1 x do týždňa. Priamo v systéme DODS SYSTEM v časti Helpdesk vytvoríte požiadavku Chcem konzultácie o dotácií . Náš konzultant sa vám bude snažiť pomôcť alebo nájsť čo najvhodnejšie riešenie. 

A k t u á l n e    v ý z v y

Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti podľa § 9c

Dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti podľa § 9c možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je osobou,

 •   pre ktorú je vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
 •   ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech.
 • Dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti možno poskytnúť na:

 •  osobné ochranné pracovné prostriedky a pomôcky potrebné na výkon dobrovoľníckej činnosti,

 •  náklady na ubytovanie, stravovanie a cestovné výdavky dobrovoľníka, ak je to potrebné,

 • náklady na poistenie dobrovoľníkov (dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie, dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti, zdravotné poistenie),

 •  materiálne zabezpečenie (kancelársky papier, ceruzky, spoločenské hry, pexeso, reminiscenčné fotografie),

 •   iné nevyhnutné odôvodnené výdavky

Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dotácia na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí podľa § 9a

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti zamerané na

 •  podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania,
 •   odstraňovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov,
 •   podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života,
 •   podporu prorodinných opatrení na pracovisku,
 •   podporu výkonu rodičovských práv a povinností obidvomi rodičmi,
 •   predchádzanie chudoby jednotlivcov a rodín,
 •     predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia a iného ohrozenia správaním iných fyzických osôb.

Dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí možno poskytnúť na

 •  mzdu alebo plat zamestnanca
 • odmenu zamestnanca
 •  preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 • poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom,
 •  náhradu cestovných výdavkov 
 •  služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností,
 •  nájomné za prenájom priestorov
 • rekonštrukciu alebo stavebné úpravy priestorov
 • právne služby alebo psychoterapiu 
 •  materiálové výdavky 

Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny podľa § 9b

.

Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti preventívneho alebo podporného charakteru, a to na

a) preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na

 • 1. stabilitu rodinných vzťahov,
 • 2. rozvoj rodičovských kompetencií,
 • 3. predchádzanie negatívnym javom v rodine,
 • 4. zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu
 • 5. upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby,

b) aktivity alebo činnosti podľa písmena a) špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím,

c) výchovu k manželstvu a rodičovstvu,

d) svojpomocné skupiny zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny a podporu rodín k samostatnosti a nezávislosti,

e) utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,

f) edičnú činnosť a propagačné aktivity súvisiace s aktivitami alebo činnosťami podľa písmen a) až e)

Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci
(3) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, na podporu humanitárnych aktivít a činností, ktoré nie sú aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a) až h). Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa prvej vety nemožno poskytnúť na kapitálové výdavky.
(4) Žiadateľovi podľa odseku 3 možno poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 15 000 eur*.

* vzhľadom na vyhlásenú krízovú situáciu je limit na podporu humanitárnej pomoci dočasne zrušený (maximálna suma 200 000 eur uvedená v tejto výzve je suma definovaná pre systém a v prípade potreby bude prehodnotená).

 • Donec at molestie tellus.
 • Eleifend libero sed blandit massa.
 • Mauris congue ligula nec erat.
 • Praesent vitae pretium nisl.
 • Duis vulputate rhoncus leo.
|

DODS SYSTEM

váš pomocník pri poskytovaní sociálnych služieba zvyšovaní štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb. 

Pomáhame vám rozvíjať vaše služby, a zvyšovať vašu kvalitu.