Dotácie pre poskytovateľov

Všetky informácie o dotáciách

Na tomto mieste nájdete všetky základné informácie o čerpaní aktuálnych výziev. Okrem výziev z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre vás DODS SYSTEM bude pripravovať informácie aj o iných možných formách pomoci. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom konkrétnej dotácií sa prosím obracajte priamo na poskytovateľa dotácií. DODS SYSTEM je len sprostredkovateľom informácií. Napriek tomu sa budeme snažiť byť vám čo najviac nápomocní. 

Máte nápad, ale neviete či daná výzva by bola pre vás vhodná? Neviete sa orientovať v danej výzve a potrebujete poradiť? DODS SYSTEM pre vás vyčlenil našu konzultantku, ktorá sa vám bude venovať 1 x do týždňa. Priamo v systéme DODS SYSTEM v časti Helpdesk vytvoríte požiadavku Chcem konzultácie o dotácií . Náš konzultant sa vám bude snažiť pomôcť alebo nájsť čo najvhodnejšie riešenie. 

A k t u á l n e    v ý z v y

Dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa § 9

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci
(3) Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je právnická osoba, na podporu humanitárnych aktivít a činností, ktoré nie sú aktivitami a činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a) až h). Dotáciu na podporu humanitárnej pomoci podľa prvej vety nemožno poskytnúť na kapitálové výdavky.
(4) Žiadateľovi podľa odseku 3 možno poskytnúť dotáciu na podporu humanitárnej pomoci v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 15 000 eur*.

* vzhľadom na vyhlásenú krízovú situáciu je limit na podporu humanitárnej pomoci dočasne zrušený (maximálna suma 200 000 eur uvedená v tejto výzve je suma definovaná pre systém a v prípade potreby bude prehodnotená).

Grantová výzva ORANGE

Digitálny svet pre každého 

 

Financie môžu byť použité na:

  • personálne  zabezpečenie  projektových  aktivít –mzdové  náklady  expertov,  lektorov, koordinátorov, zabezpečenie ubytovania a stravy, cestovné náklady,
  • materiálne   a   technické   vybavenie   nevyhnutné   na   realizáciu projektových   aktivít maximálne do 30% zo žiadanej sumy, 
  • licencie vzdelávacích počítačových programov,
  • náklady spojené súčasťou zamestnancov, pracovníkov, dobrovoľníkov na vzdelávacích kurzoch, tréningoch, školeniach,
  • organizačné výdavky –prenájom priestorov, prenájom techniky, propagácia
  • občerstvenie a odmeny pre účastníkov maximálne do 5 % zo žiadanej sumy

Na Slovensku sa zvyšuje počet ľudí, ktorí majú základné skúsenosti s používaním digitálnych technológií, rastie podiel užívateľov internetu aj intenzita jeho používania. Napriek tomu existujú v spoločnosti výrazné rozdiely označované ako digitálna priepasť, v ktorej sa ocitajú ľudia zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia.
 
Nadácia Orange sa rozhodla, že prispeje k znižovaniu digitálnej nerovnosti, a to otvorením nového grantového programu Digitálny svet pre každého.

Fond SK-NIC

Nadácia Pontis

 

Podporované aktivity:

  • vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií (projekty pre efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu, alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách),
  • podpora ekonomiky malých a stredných podnikov (projekty podporujúce digitálnu ekonomiku malých a stredných podnikov tzv. „Poď podnikať online“),
  • podpora projektov zameraných na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete. 

Program je určený pre právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku  ‒ najmä mimovládne organizácie, príspevkové a rozpočtové organizácie, školy a obce, fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, podnikatelia – fyzické osoby a niektoré ďalšie právnické osoby (viac informácií o oprávnených žiadateľoch nájdete v celom znení výzvy na konci strany).

Časový harmonogram:

1. jún 2021: Vyhlásenie výzvy
15. júl 2021, 23:59: Uzávierka prijímania žiadostí
August – september 2021: Kontrola žiadostí a hodnotenie projektov
Október 2021: Schválenie úspešných projektov Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
November 2021: Oznámenie výsledkov a individuálne uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančnej podpory
December 2021 – november 2022: Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
December 2022: Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

|

DODS SYSTEM

váš pomocník pri poskytovaní sociálnych služieba zvyšovaní štandardov kvality poskytovania sociálnych služieb. 

Pomáhame vám rozvíjať vaše služby, a zvyšovať vašu kvalitu.